PRAVIDLA SOUTĚŽE NA FACEBOOKU

O KOLAGEN PROKRÁSU - možnost výběru příchuti

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je MujKolagen s. r. o. se sídlem Teslova 1129/2b, 702 00 Ostrava IČO: 07517297 zapsaná pod spisovou značkou C 76075 u Krajského soudu v Ostravě (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@mujkolagen.cz, +420 777 700 750.

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o produkt firmy MujKolagen Kolagen PROKRÁSU – výběr příchuti dle vlastního výběru , kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherců a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.

 1. Pořadatel tímto prohlašuje, že:

 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook/Meta a nijak s ní nesouvisí;

 • společnosti Facebook/Meta vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

 

B. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:

 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže alespoň 18 let;

 • adresa pro doručování v České republice;

 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Facebook /Facebook Meta;

 • dodržování podmínek sítě Facebook/Facebook Meta po celou dobu trvání soutěže.


 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoli způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.


 1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

 

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání:

 1. Napište pod příspěvek se zadáním soutěže komentář, jaká je Vaše vysněná dovolená, dejte like u příspěvku a sdílejte tento příspěvek.

 2. Počet vašich odpovědí je omezený na jednu.

 1. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 31. 8. 2022 do 23:59 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 1.9.2022. v 10:00 v příspěvku na Facebookovém profilu pořadatele.

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:

 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují pravidla, nebo

 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo

 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.

 1. Soutěž má jednoho výherce výherce, každý z nich získá tuto výhru: produkt firmy MujKolagen Kolagen PROKRÁSU – výběr příchuti dle vlastního výběru. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit výhru v případě, že původní výhru nemůže výhercům dodat z důvodů, které není schopen pořadatel sám zcela ovlivnit.

 1. Výherci soutěže budou vylosováni náhodně pomocí nástroje https://contest.agorapulse.com.

  Případně

Výherci soutěže budou vybráni pořadatelem podle toho, zda a jak splnili zadání soutěže. Výběr výherců je na uvážení pořadatele.

 1. Po vyhlášení výherců tento výherce kontaktuje pořadatele takto:
  napíše mu do zprávy na Facebooku a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 7 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce NEBO výhru si ponechá pořadatel.

 1. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce .

 1. Na výhru nevzniká právní nárok. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

 

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ
PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat
  osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro
  to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni
  její výherci a předána výhra.


 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto
  rozsahu:

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících —
  jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti
  Facebook / Meta, emailovou a doručovací adresu a
  telefonní číslo (u výherců);

 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu,
  ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem
  následné komunikace s výherci a předání výhry;

 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho,
  k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);

 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1
  rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy
  v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování
  (uchovávání);

 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na
  přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a
  dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů
  (www.uoou.cz),
  to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za
ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu
osobních údajů):
Roman Honus , e-mail:
info@mujkolagen.cz


 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému
  účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit
  jméno, příjmení a fotografii výherce na svých
  internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její
  výslovný a dobrovolný souhlas.


 1. Vzhledem k tomu, že výherní příspěvek (příspěvky) má povahu
  díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do
  soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu
  veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho
  použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou,
  časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:

 • zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.mujkolagen.cz v rámci
  článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,

 • zveřejnění
  příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele
  o tom, jaké soutěžní příspěvky pořadatele pobavily nebo
  zaujaly;